Skuteč

Domov Na cestě Domov se zvláštním režimem
Tyršova 389 539 73 Skuteč
702 278 496
info@domovnaceste.cz
domovnaceste.cz
Pobytová služba pro osoby starší 18 let s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch se stabilizovaným psychickým stavem, kteří mají v důsledku své nemoci sníženou soběstačnost, a jejich nepříznivou sociální situace není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb
Pardubický kraj

Polička

Otevřené dveře Polička Sociální rehabilitace
Tylova 248 572 01 Polička
731 598 763, 731 598 816
policka.charita.cz
Služba je poskytována dospělým lidem s duševním onemocněním žijících na území okresu Svitavy, kteří v důsledku svého onemocnění potřebují profesionální podporu a pomoc. Podpora těmto lidem v samostatném zvládání jejich života a snaha jim pomáhat v naplňování životních cílů a plánů tak, aby se cítili spokojeně plnohodnotně.
Oblastní charita Polička


Občanská poradna Odborné sociální poradenství
Vrchlického 185 572 01 Polička
731 604 683
policka.charita.cz
Posláním je naučit občany samostatnosti, orientovat je a pomoci jim v situacích, které vnímají jako obtížné a bez cizí pomoci neřešitelné
Oblastní charita Polička


Šance pro rodinu Polička Sociálně aktivizační služba
Vrchlického 16 572 01 Polička
733 676 736
sas.nrp@pol.hk.caritas.cz
policka.charita.cz
Posláním služby je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tak obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Pomoc a poradenství rodinám.
Oblastní charita Polička


Centrum náhradní rodinné péče Sociální poradenství/rehabilitace
Vrchlického 16 572 01 Polička
733 878 736 sas.nrp@pol.hk.caritas.cz
policka.charita.cz
Jedná se o vzdělávací, podpůrnou a poradenskou službu pro pěstouny a děti v pěstounské péči.
Oblastní charita Polička

Moravská Třebová

Centrum pěstounské péče Cesta Odborné sociální poradenství
Bránská 210/18 571 01 Moravská Třebová
733 742 083
centrumpp@mtrebova.charita.cz
mtrebova.charita.cz
Služba je poskytována rodinám z regionu Moravské Třebové, boskovi, Mohelnic a Zábřehu a jejím posláním je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat kontakt na odborníky pěstounským rodinám tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování náhradní péče. Dále pomoc a podpora při kontaktu s původní rodinou dítěte.
Charita Moravská Třebová


Sociálně terapeutická dílna Ulita Sociálně terapeutická dílna
Svitavská 655/44 571 01 Moravská Třebová
733 676 795
zuzana.kolarova@mtrebova.charita.cz
mtrebova.charita.cz
Posláním služby je podpořit dospělé lidi s chronickým duševním onemocněním v získávání nácviku nebo upevnění jejich pracovních dovedností. V rámci terapeutických činností jsou podporovány pracovní dovednosti a schopnosti, naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí kolektivu.
Charita Moravská Třebová

Česká Třebová

Spolek KLUS Sociální rehabilitace
Smetanova 1450 560 02 Česká Třebová
604 454 598
klus-svitavy.estranky.cz
Hlavním cílem je pomoci závislým lidem v jejich návratu do života společnosti a trvalé abstinenci formou skupinové psychoterapie, individuální psychoterapie a rekreačních aktivit
Spolek KLUS

Ústí nad Orlicí

CEDR Pardubice, o.p.s. Sociální rehabilitace
Komenského 156 562 01 Ústí nad Orlicí
465 381 521
cedrops.cz
Služba poskytuje pomoc lidem s duševním onemocněním. Snaha o zkvalitnění jejich života, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonat problémy spojené s nemocí.
CEDR, o.p.s.


CEDR Pardubice, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny
T. G. Masaryka 115 562 01 Ústí nad Orlicí
463 034 316
cedrops.cz
Služba poskytuje pomoc lidem s duševním onemocněním. Snaha o zkvalitnění jejich života, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonat problémy spojené s nemocí. Sociálně terapeutické dílny jsou pak zaměřeny na různé pracovní programy a probíhá zde pracovní rehabilitace a podpora zaměstnávání, která může umožnit návrat na trh práce.
CEDR, o.p.s.

Svitavy

Ambulantní centrum Svitavy Sociální poradenství
Centrum Fabrika Wolkerova alej 92/18 568 02 Svitavy
733 734 912
ambulance.svitavy@laxus.cz
laxus.cz
Posláním je poskytnout sociální a adiktologické služby lidem ohroženým v důsledku užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracují s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci, cílem je zařazení do běžného života
Laxus


Dětské centrum Svitavy Pobytová služba
U Kojeneckého ústavu 520/2 568 02 Svitavy
461 535 131
dc@dc-svitavy.cz
dc-svitavy.cz
Služba poskytuje komplexní léčebně-preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči dětem ohroženým prostředím, zanedbávaným, případně týraným, které jsou zde umisťovány na základě rozhodnutí příslušných soudů
Dětské centrum Svitavy

Hlinsko

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni Azylový dům
Hamry 107 539 01 Hlinsko
733 125 261
glogarova@dlanzivotu.cz
dlanzivotu.cz
Podpora těhotným ženám v tísni v překonávání jejich nepříznivé situace prostřednictvím nabídky ubytování, poradenství a zázemí. Tato podpora směřuje k samostatnosti a účasti matky ba běžném životě
Dlaň životu, o.p.s.


Sociální rehabilitace Hlinsko Sociální rehabilitace
Karla Lidického 1213 539 01 Hlinsko
777 151 497
fokusvysocina.cz
Posláním služby je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ
FOKUS Vysočina, z.ú.

Pardubice

Fond ohrožených dětí Pardubice Pobytová služba
Nerudova 880 530 02 Pardubice
724 667 629
klokanek.pardubice@fod.cz
fodpardubice.cz
Posláním je pomoc dětem, které vyrůstají mimo vlastní rodinu v institucionální nebo náhradní rodinné péči nebo jejichž vývoj ve vlastní rodině je ohrožen v důsledku týrání, zanedbávání, zneužívání nebo které jsou i z jiných důvodů sociálně ohroženy
Fond ohrožených dětí


Poradna NRZP ČR pro Pardubický kraj Odborné sociální poradenství
Boženy Němcové 2625 530 02 Pardubice
466 952 423
pardubice@nrzp.cz
www.nrzp.cz
Cílem poradny je přispět k prevenci sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním. Poradna pomáhá klientům lépe se orientovat v jejich nepříznivé sociální situaci a tuto adekvátně řešit
Národní rada osob se zdravotních postižením ČR


Česká abilympijská asociace Sociální rehabilitace
Sladkovského 2824 530 02 Pardubice
466 052 054 pavlina.potuckova@caacz.cz
caacz.cz
Posláním služby je umožnit lidem se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním zintenzivnění sociálních kontaktů a získání či udržení si zaměstnání na trhu práce, která odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadáním apod.
Česká abilympijská asociace, o.s.


Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi Pobytová/azylový dům
Na Spravedlnosti 803 530 02 Pardubice
466 636 077
madz@skp-centrum.cz
skp-centrum.cz
Posláním služby je pomoci bezdětným ženám i ženám s dětmi překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančích prostředků, bez pomoci partnera, rodiny a přátel
SKP-Centrum, o.p.s.


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Husova 1119 530 03 Pardubice
732 516 378
darjav@centrum.cz
darjav.webgarden.cz
Zařízení poskytuje služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, které jsou ohroženy sociálně- patologickými jevy, nebo mají životní styl neakceptovaný většinovou společností. Zázemí pro volnočasové aktivity
Darjav


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Jungmannova 2550 530 02 Pardubice
464 629 614
freeklub@skp-centrum.cz
skp-centrum.cz
Zařízení umožňuje dětem a mládeži, které zažívají nepříznivou soicální situaci, smysluplně trávit volný čas. Vytváří se pestrá nabídka volnočasových aktivit, poskytování informací, odborné pomoci a podpory a tím je zmírňována jejich nepříznivá situace
SKP-Centrum, o.p.s.


Přechodné zaměstnání Sociální rehabilitace
Bělehradská 513 530 09 Pardubice
466 263 428 iva.sabacka@skp-centrum.cz
skp-centrum.cz
Služba poskytuje podporu dospělým lidem ve věku 18-64 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, která je omezuje v jejich soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti. Jsou podporování v získávání a osvojování návyků a dovedností nezbytných pro každodenní život, které jim umožní osamostatnit se. a seberealizovat
SKP-Centrum, o.p.s.


Centrum duševního zdraví Pardubice Sociální rehabilitace
Bělehradská 389 530 09 Pardubice
777 454 573
pdz-pce@pdz.cz
pdz.cz
Služba je určena lidem starším 18 let, kteří bydlí v okrese Pardubice a mají projevy vážného duševního onemocnění jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha, a chtějí zlepšit své životní fungování a žít smysluplnější život i přes omezení
Péče o duševní zdraví, z.s.


Sociáně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální rehabilitace/sociální prevence
V Ráji 732 530 02 Pardubice
777 296 826
info@charitapardubice.cz
pardubice.charita.cz
Pomoc rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, kterou nemohou nebo nedokážou samy bez pomoci řešit.
Oblastní charita Pardubice


Centrum duševního zdraví Pardubice Středisko Výměník Sociálně terapeutická dílna
Lonkova 510 530 09 Pardubice
736 626 604
nela.lisa@pdz.cz
pdz.cz
Posláním služby je umožnit uživatelům trávit čas v bezpečném prostředí a zároveň rozvíjet pracovní a soicální dovednosti. Službu využívají lidé, kteří mají vlivem nemoci potíže s udržením aktivního denního programu.
Péče o duševní zdraví, z.s.


VIDA centrum Pardubice Odborné sociální poradenství
Perštýnské nám. 55 530 02 Pardubice
775 585 157
pardubice@vidacentrum.cz
vidacr.cz
Poradenské centrum pro oblast duševního zdraví. Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních a zdravotních systémech, práva, psychologie, v oblasti vzdělávání.
VIDA centrum, z.s.


K-centrum Pardubice Sociální poradenství
Češkova 2701 530 02 Pardubice
734 316 539
kacko.pardubice@laxus.cz
laxus.cz
Posláním centra je poskytnou nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Cílem je umožnit klientům vést a rozvíjet běžný způsobe života
Laxus


Ambulantní centrum Pardubice služby následné péče Služba následné péče
Jana Palacha 1552 530 02 Pardubice
734 316 540
laxus.cz
Tato služba je určena lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Práce s klienty, keří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo samostatně abstinují a cílem je jejich zařazení do běžného života.
Laxus