Další služby – Moravskoslezský kraj

Ludgeřovice

Charita Hlučín – Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
595 053 929, 603 502 618
katerina.wojtas@charitahlucin.cz
charitahlucin.cz/informace/socialne-terapeuticka-dilna-/24
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15 – 64 let, které z důvodu svého postižení nenašli uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jsou to lidé s mentálním i tělesným postižením, s duševním onemocněním, lidé po úraze, kteří jsou připoutáni na invalidní vozík a také ti, kteří jsou v důsledku svého postižení ohroženi sociálním vyloučením. Služba je poskytována i lidem, kteří se z důvodu zhoršení zdravotního stavu dostali do těžké psychické, či životní situace. Tím jsou ohroženi sociálním vyloučením a hrozí jim nebo mají narušený kontakt s běžným prostředím.
Provozní doba:
Po – pá 7:00 – 15:00

Opava

Charita Opava – sociálně terapeutická dílna RADOST
Kylešovská 835/10, Opava, 746 01
553 612 780, 553 612 788, 734 435 133
radost@charitaopava.cz
charitaopava.cz/informace/radost-socialne-terapeuticka-dilna/119
Zařízení poskytuje ambulantní službu dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení nebo chronického duševního onemocnění, které nejsou schopny sebeuplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem sociálně terapeutické dílny je především dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která umožní lepší seberealizaci a zkvalitnění života osob. Dále usiluje o smysluplné zaplnění volného času uživatelů, o jejich začlenění do běžného života a také o prevenci sociálního vyloučení.
Provozní doba:
Po – pá 7:00 – 15:00


Charita Opava – Chráněné a podporované bydlení
Kylešovská 10, 746 01 Opava
553 770 124, 739 002 710
chranene.bydleni@charitaopava.cz
charitaopava.cz/informace/chranene-a-podporovane-bydleni-pro-dusevne-nemocne-nasledna-pece/98
Naším posláním je poskytovat lidem s duševním onemocněním takovou míru individuální pomoci a podpory, která umožní zvýšit míru jejich samostatnosti v běžných oblastech života jako je bydlení, zaměstnání, péče o domácnost, jednání s úřady či lékaři a kontakt s přirozeným sociálním prostředím natolik, aby byli schopni se po využívání služby začlenit do běžné společnosti a v této společnosti plnohodnotně a samostatně žít. – Lidé s duševním onemocněním z okruhu psychóz a neuróz (F20–F33) ve věku 18–65 let z Moravskoslezského kraje.


Holos centrum Opava
Marie Dolanské 8, 746 01 Opava-Vlaštovičky
773 615 324
holos.cz/
V Holos Centru se staráme o duševní zdraví lidí pomocí metod transpersonální psychologie, které umožňují řešit příčinu problémů skrze prožitek. Úspěšně tak dokážeme léčit řadu duševních nemocí bez medikace. Lidé mají možnost se u nás ubytovat v bezpečném a podpůrném prostředí. ​


FOKUS – Opava, z.s. – Středisko pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením Opava – Sociální rehabilitace
Hradecká 16, Opava, 746 01
553 652 433, 553 650 760
fokusopava@seznam.cz
fokusopava.cz/leparova_socialni_rehabilitace.php
Posláním Sociální rehabilitace (dále jen SR) je pomáhat uživatelům naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady omezení a snížit riziko sociálního vyloučení. – 16 – 80 let
Provozní doba:
Po 7. 00 – 15.00
Út 7.00 – 15.00
St 7. 00 – 15.00
Čt 7.00 – 13.00 poté dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy


FOKUS – Opava, z.s. – Středisko pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením Opava – Podpora samostatného bydlení
Hradecká 16, Opava, 746 01
553 652 433, 553 650 760
fokusopava@seznam.cz
fokusopava.cz/leparova_podpora_samostatneho_bydleni.php
Osoby se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci. Jde o situaci, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů, nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani nijak zabezpečeny. – 16 – 64 let


FOKUS – Opava, z.s. – Středisko pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením Opava – Sociální rehabilitace
budova Medical Center, 4. patro, Ostrožná 27/244, 746 01 Opava
721 858 044
kontakt@cdzopava.cz
fokusopava.cz/cdz-opava_socialni-rehabilitace.php
Klienti Centra duševního zdraví jsou osoby z okruhu psychóz, poruch nálad, poruch osobnosti, příp. s rizikem rozvoje psychotického onemocnění a krizového stavu a v souvislosti se závažným duševním onemocněním. – 16 – 80 let


FOKUS – Opava, z.s. – Chráněná dílna Lepařova
Lepařova 8/2906, Opava, 746 01
553 652 433
fokusopava@seznam.cz
fokusopava.cz/chranena_dilna_leparova.php

Bruntál

Sagapo – sociálně terapeutické dílny Bruntál
nám. J. Žižky 8/10, 792 01 Bruntál
733 164 826
monika.tothova@sagapo.cz
sagapo.cz/std-org/uvod-std
Cílem poskytování služeb v sociálně terapeutických dílnách je zkvalitnění, rozšíření nebo stabilizace pracovních, sociálních a sebeobslužných návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Provozní doba:
Po 7:30 – 16:00
Út 7:30 – 16:00
St 7:30 – 14:00
Čt 7:30 – 16:00
Pá 7:30 – 16:00


Sagapo – Chráněné bydlení Bruntál
Bruntál ul. Zeyerova 18
554 719 009, 597 089 125, 605 263 884
psb@sagapo.cz
sagapo.cz/chb-org/uvod-chb
CÍLEM JE SMĚŘOVAT KE ZLEPŠENÍ NEBO STABILIZACI SOCIÁLNÍHO, PSYCHICKÉHO A TĚLESNÉHO STAVU UŽIVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PROŽÍVAT AKTIVNÍ, SMYSLUPLNÝ A DŮSTOJNÝ ŽIVOT, S VAZBAMI NA RODINU A VEŘEJNÉ SLUŽBY, S RESPEKTEM K JEJICH ŽIVOTNÍM CÍLŮM A POTŘEBÁM.


Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Rút Bruntál
Kavalcova 7, Bruntál 792 01
730 169 551
rut.br@sdk.cz
rut.br@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum136
Posláním střediska Rút Bruntál, sociální rehabilitace je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním při nácviku, udržení a rozvoji jejich dovedností směřujících k uspokojení potřeb v oblastech samostatného bydlení, získání zaměstnání, vzdělávání, trávení volného času, zdraví a sociálních vztahů.
Provozní doba:
terénní forma
ambulantní forma
po 7:30 – 15:30 9:00 – 15:00
út 7:30 – 15:30
st 7:30 – 15:30
čt 7:30 – 15:30
pá 7:30 – 15:30 8:00 – 12:00

Krnov

Charita Ostrava – Charitní dům Salvator Krnov
M. Švabinského 712/10, 794 01 Krnov
554 614 702, 731 625 766
salvator@ostrava.charita.cz
ostrava.caritas.cz/lide-se-specifickymi-potrebami/domov-pro-lidi-se-specif-potrebami-salvator/
Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let s chronickým duševním onemocněním, které zapříčiňuje, že osoby nejsou schopny zajišťovat své životní potřeby ve vlastním, domácím, prostředí a jejich situaci není možno řešit pomocí rodiny ani využitím terénních sociálních služeb. Do naší cílové skupiny nepatří lidé, jejichž soběstačnost je výrazně omezena jinými handicapy. Jedná se o osoby: osoby závislé na alkoholu a návykových látkách v kombinaci s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním osoby s těžkým duševním onemocněním vyžadující uzavřené oddělení osoby s duševním onemocněním s těžkou demencí v jakémkoliv stádiu osoby s trvale sníženou soběstačností


Slezská diakonie – Podpora samostatného bydlení NOE Krnov a Bruntál
Hlubčická 146/8, 794 01 Krnov na území Krnova a Bruntálu
736 518 963, 734 366 281
noe.brkr@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum167
Posláním služby NOE Krnov, Bruntál je podpora samostatného bydlení lidí s mentálním a kombinovaným postižením nebo lidí s duševním onemocněním. Takoví lidé pak žijí samostatně ve svých bytech a říkají si pracovníkům služby o potřebnou podporu. Pracovníci služby je mohou podporovat při nakupování, zajišťování stravy, její přípravě a hospodaření s penězi; při udržování čistoty, pořádku a dobrých vztahů s lidmi kolem; při využívání běžných služeb a vyřizování jejich záležitostí. Uživatelé služby pak bydlí podle svých představ.
Provozní doba:
V pracovních dnech mezi 8 až 18 hodinou a o víkendech mezi 8 až 16 hodinou.


Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Rút Krnov
Hlubčická 8, 794 01 Krnov
733 142 404
rut.kr@sdk.cz
rut.kr@slezskadiakonie.cz
i.volna@sdk.cz
i.volna@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum135
Posláním služby RÚT Krnov, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním postižením, tělesným postižením, duševním onemocněním v individuálním i skupinovém nácviku, rozvoji a udržení dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě.
Provozní doba:
Doba poskytování terénní služby V pracovní dny: 8:00 – 16:00, jinak dle domluvy Doba poskytování ambulantní služby Úterý 13:00 – 16:00, jinak dle domluvy Středa 13:00 – 16:00, jinak dle domluvy Čtvrtek 13:00 – 16:00, jinak dle domluvy

Třinec

Slezská diakonie – Chráněné bydlení Archa Třinec
Palackého 400, 739 61 Třinec
734 353 763
archa.trinec@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum129
Posláním střediska Slezské diakonie ARCHA Třinec, chráněné bydlení je poskytnout lidem s duševním onemocněním individuální podporu k získání schopností a dovedností, které jim umožní co největší začlenění do společnosti, případně samostatné bydlení v běžném prostředí dle jejich možností a vlastních představ.
Provozní doba:
Vedoucí střediska je k dispozici po telefonické dohodě v pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod.


Slezská diakonie – Sociálně aktivizační služby Jordán Třinec
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
558 990 411
jordan@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum131
Posláním sociálně aktivizačních služeb střediska Slezské diakonie JORDÁN Třinec je poskytovat individuální podporu lidem s duševním onemocněním tak, aby mohli žít v běžném prostředí. Prostřednictvím ambulantní služby jim nabízíme prostor pro setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.
Provozní doba:
Provozní doba pro uživatele střediska je v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.


Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Rút Třinec
Jablunkovská 241, 739 61 Třinec, Staré Město
731 826 808; 733 142 408
rut.tr@slezskadiakonie.cz
rut.sp@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum140
Středisko Slezské diakonie RÚT Třinec, sociální rehabilitace, poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.
Provozní doba:
Po 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma
Út 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma
St 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma
Čt 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma
Pá 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma


Slezská diakonie – Podpora samostatného bydlení NOE Třinec
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
737 478 288, 734 478 288, 734 353 761
noe.tc@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum130
Posláním terénní sociální služby podpora samostatného bydlení střediska Slezské diakonie NOE Třinec je poskytovat pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním v takové míře, aby byli schopni samostatného bydlení, nebo samostatného bydlení s minimální podporou sociální služby.
Provozní doba:
PO – PÁ 07:00 – 17:00 hodin

Karviná

Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Bethel Karviná
Stavbařů 2199, 734 01 Karviná – Mizerov
733 677 344, 733 677 348
bethel.ka@slezskadiakonie.cz
sp1.bethelka@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum137
Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí podpory dospělým mužům bez přístřeší při zachování a rozvoji jejich samostatnosti a soběstačnosti. Služba uživatelům pomáhá připravit se na přechod do vhodného bydlení nebo návazné sociální služby tak, aby se mohli úspěšně začlenit v novém prostředí


Slezská diakonie – Podpora samostatného bydlení NOE Karviná
Masarykovo nám. 6/5, 733 01 Karviná – Fryštát
604 642 991
noe.ka@slezskadiakoni.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum153
NOE Karviná, podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba. Ta to sociální služba je poskytována přímo v bytech uživatelů služeb, kteří bydlí ve městě Karviná.
Provozní doba:
Po 07:00 – 16:00
Út 07:00 – 15:00
St 07:00 – 15:00 (individuálně se lze domluvit do 17:00 hod.)
Čt 07:00 – 15:00
Pá 07:00 – 14:00


Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Rút Karviná
Komenského 611/11, Karviná – Nové Město
734 681 565, 731 196 883
rut.karvina@slezskadiakonie.cz
rutka.sp@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum166
RÚT Karviná, sociální rehabilitace podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě – v bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, v rodinných a společenských vztazích, při trávení volného času, při využívání dostupných služeb.
Provozní doba:
Ambulantní forma v pracovních dnech pondělí, středa, pátek v době od 8:00 do 11:00 hodin Terénní forma v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin

Český Těšín

Slezská diakonie – Sociálně terapeutické dílny EBEN-EZER Český Těšín
Dukelská 263, 737 01 Český Těšín
730 844 482
j.chlebusova@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum155
Sociálně terapeutické dílny EBEN-EZER Český Těšín poskytují dlouhodobou a pravidelnou podporu osobám se zdravotním postižením při nácviku pracovních a sociálních dovedností. Podpora vychází z individuálních potřeb a možností uživatelů, směřuje k rozvoji jejich schopností a soběstačnosti a ke zvýšení šance uplatnit se na trhu práce.


Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Rút Český Těšín
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín
733 142 408
rut.sp@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum138
Středisko Slezské diakonie RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace, poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.
Provozní doba:
PO 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma
ÚT 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma
ST 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma
ČT 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma
PÁ 7:00 – 15:00 ambulantní nebo terénní forma

Třanovice

Slezská diakonie – EDEN Český Těšín – Třanovice denní stacionář
Třanovice 188, Třanovice
731 128 450, 734 177 912
eden@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum148
Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN v Třanovicích je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním nebo zdravotním postižením aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi. Míra podpory a zajištění denního programu je individuálně přizpůsobená uživatelům, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci

Frýdek-Místek

Slezská diakonie – Podpora samostatného bydlení NOE Frýden-Místek
Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek
734 510 157
psb.fm@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum134
Služba je určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří chtějí žít samostatně ve vlastní domácnosti a potřebují podporu ve zvládání běžných záležitostí spojených se samostatným životem.
Provozní doba:
Pondělí – pátek 7:00 – 15:00


BESKYD DZR, o.p.s. – Domov se zvláštním režimem
Hlavní třída 2326, 738 01, Frýdek Místek
602 783 408 – ředitel 727 869 313 – kontakt na přímou péči 727 801 049 – kontakt na zdravotní úsek
domov@beskydfm.cz
beskydfm.cz
Poskytujeme podporu a péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku a z důvodu onemocnění různými typy demence či schizofrenií, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. – 40 let a více


Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Rút Frýdek-Místek
Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek–Místek
737 227 857
rut.fm@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum139
Středisko Slezské diakonie RÚT Frýdek–Místek, sociální rehabilitace, poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.
Provozní doba:
PO 7:00 – 15:00 ambulantní i terénní forma
ÚT 7:00 – 15:00 ambulantní i terénní forma
ST 7:00 – 15:00 ambulantní i terénní forma
ČT 7:00 – 15:00 ambulantní i terénní forma
PÁ 7:00 – 15:00 ambulantní i terénní forma

Bohumín

Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Rút Bohumín
Nám. Svobody 7, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín
731 194 012, 734 874 311, 734 872 588
rut.bo@slezskadiakonie.cz
rut.bohumin@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum156
Posláním služby RÚT Bohumín, sociální rehabilitace je podpora lidí z Bohumínska, kteří mají z důvodu mentálního postižení nebo duševního onemocnění snížené schopnosti a dovednosti potřebné k jejich uplatnění ve společnosti. Prostřednictvím nácviku a posílení návyků nezbytných pro jejich realizaci v oblasti práce, bydlení, vztahů a volného času pomáháme ke zvýšení šancí na samostatný život.
Provozní doba:
Po 8–15 hod. ambulantní nebo terénní forma služby
Út 8–15 hod. ambulantní nebo terénní forma služby
St 8–15 hod. ambulantní nebo terénní forma služby
Čt 8–15 hod. ambulantní nebo terénní forma služby
Pá 8–15 hod. ambulantní nebo terénní forma služby

Havířov

Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Rút Havířov
Svornosti 2/86, 736 01 Havířov – Město, budova H
731 428 974
rut.havirov@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum172
RÚT Havířov, sociální rehabilitace podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě – v bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, v rodinných a společenských vztazích, při trávení volného času, při využívání dostupných služeb.
Provozní doba:
Po 8–16 hod. ambulantní nebo terénní forma služby
Út 8–16 hod. ambulantní nebo terénní forma služby
St 8–16 hod. ambulantní nebo terénní forma služby
Čt 8–16 hod. ambulantní nebo terénní forma služby
Pá 8–16 hod. ambulantní nebo terénní forma služby

Nový Jičín

Slezská diakonie – Sociální rehabilitace Rút Nový Jičín
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
739 525 375
v.raska@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum144
Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidi s chronickým dušením onemocněním nebo lidi s poruchami autistického spektra v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě a vedl k sociálnímu začlenění, včetně začlenění na trh práce.
Provozní doba:
Služba sociální rehabilitace je uživatelům poskytována po celý kalendářní rok v pracovní dny mezi 7 až 17 hodinou.

Vítkov

FOKUS – Opava, z.s. – Středisko pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením Vítkov – Sociální rehabilitace
Vodní 173, Vítkov, 749 01
607 107 806
fokus.vitkov@gmail.com
fokusopava.cz/vitkov_socialni_rehabilitace.php
Posláním Sociální rehabilitace (dále jen SR) je pomáhat uživatelům naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady omezení a snížit riziko sociálního vyloučení. – 16 – 80 let
Provozní doba:
Po 7.00 – 15.00
St 7.00 – 15.00
Pá 7.00 – 15.00

Ostrava

Čtyřlístek Ostrava – Centrum pracovní činnosti
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
599 503 111, 599 503 113 599 503 111, 732 867 375 – vedoucí
kohlerova.bronislava@ctyrlistekostrava.cz
ctyrlistekostrava.cz/centrum-pracovni-cinnosti
Posláním Centra pracovní činnosti je dlouhodobá a pravidelná podpora osob s mentálním postižením ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností a dosahování soběstačnosti. V našich dílnách chceme podpořit ty, kteří chtějí být samostatní a zodpovědní, chtějí pracovat, učit se něčemu novému a setkávat se s jinými lidmi.
Provozní doba:


Charita Ostrava – HOSPIC SV. LUKÁŠE – odlehčovací služba
Charvátská 785/8, Ostrava – Výškovice
599 508 505 (recepce) 731 534 002 (první kontakt) 733 676 641 (soc. pracovnice) 736 504 491, 736 504 492 (sesterny – nonstop)
ukas@ostrava.charita.cz
ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/odlehcovaci-sluzba-hospic-sv-lukase/
Cílovou skupinou standardní odlehčovací služby jsou lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, a o ně pečující osoby.


TRIGON, o.p.s. – Sociálně teraputické dílny
Skautská 1045/3, Ostrava-Poruba
770 164 382
lpeterkova@asociacetrigon.eu
asociacetrigon.eu/socialni-rehabilitace/
cílem je podporovat osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení nemohou pracovat, ale chtějí dále rozvíjet svůj potenciál ve směru zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Současně představují další stupeň v přechodu člověka směrem k chráněnému nebo otevřenému trhu práce. Sociálně terapeutické dílny jsou prostorem, kde mohou lidé smysluplně provozovat pracovní činnosti a zároveň umožňují seberealizaci v rámci maximální možné aktivace pracovního potenciálu člověka.


TRIGON, o.p.s. – Sociální rehabilitace
Skautská 1045/3, Ostrava-Poruba
773 456 438, 771 124 748
mkreuzerova@asociacetrigon.eu
szmijova@asociacetrigon.eu
asociacetrigon.eu/socialni-rehabilitace/
Službu sociální rehabilitace poskytujeme ambulantní a terénní formou. Podporujeme osoby, které chtějí dále aktivně rozvíjet své schopnosti a dovednosti, naučit se něco nového, mít přátele, získat nové zájmy a účastnit se společenského života. Posilujeme rozvoj jejich motoriky, koordinace, vnímání, schopností a podporujeme jejich zdraví a duševní pohodu. Pomáháme jim v naplňování sociálních rolí, zvyšujeme jejich finanční gramotnost a připravujeme s nimi sportovní, kulturní a společenské aktivity.


MENS SANA, z.ú. – Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba
596 918 104
menssana@menssana.cz
menssana.cz/socialni-rehabilitace
Posláním služby sociální rehabilitace je podpora vedoucí ke zvládání běžného života lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním především z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti žijící v Ostravě a blízkém okolí, kteří se v důsledku svého onemocnění obtížněji začleňují do každodenního života.
Provozní doba:
Po 8:00 – 16:00
Út 8:00 – 16:00
St 8:00 – 18:00
Čt 8:00 – 16:00
Pá 8:00 – 14:00


Charita Sv. Alexandra – Chráněné bydlení
Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky
731 625 839, 555 333 644
zdenek.stanek@alexandr.charita.cz
bydleni@alexandr.charita.cz
charita-sv-alexandra.cz/socialni-sluzby-a-aktivita/chranene-bydleni
Posláním Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat jejich schopnosti a dovednosti do té míry, aby byli schopni zvládnout nároky samostatného bydlení a života v přirozeném prostředí.


Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. – Chráněné bydlení Ostrava
ul. Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava
596 115 318
czp.ustredi@czp-msk.cz
czp-msk.cz/chranene_bydleni_ostrava.php
Posláním služby je podporovat osoby s duševním onemocněním, mentálním postižením, Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem při vstupu do běžného života, přispívat ke zlepšení kvality života těchto osob a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, vedoucí k větší nebo úplné samostatnosti. -zájemci od 18 do 64 let


MENS SANA, z.ú. – Podpora samostatného bydlení
Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba
608 944 503
menssana@menssana.cz
menssana.cz/podpora-bydleni
Posláním služby je poskytování podpory v samostatném bydlení lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se v důsledku svého onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami. je určena osobám s duševním onemocněním, především osobám s psychotickým onemocněním, ve věku od 18 let do 80 let


MENS SANA, z.ú. – Centrum trénování paměti
Centrum trénování paměti Bulharská 1561/7 708 00 Ostrava-Poruba
774 452 039
a.liska@menssana.cz
menssana.cz/centrum-trenovani-pameti
Aktivity Centra trénování paměti jsou zaměřeny především na osoby s narušenými poznávacími funkcemi v důsledku traumatického poškození mozku (např. autonehody nebo úder do hlavy při pádu), po cévních mozkových příhodách (např. mrtvice) nebo z důvodu chronického organického (např. demence) nebo duševního (např. psychózy) onemocnění.


Charita Ostrava – Charitní dům sv. Alžběty – denní centrum
Zelená 2514/73, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
599 526 912, 731 682 547, 737 553 169
alzbeta.dc@ostrava.charita.cz
alzbeta@ostrava.charita.cz
ostrava.caritas.cz/seniori/denni-centrum-alzbeta
Posláním Charitního domu sv. Alžběty – denního centra je poskytovat podporu, péči a nabídku aktivit osobám se zdravotním omezením (především způsobené demencí nebo Parkinsonovou chorobou) v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby, a tím prodloužit setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí. 

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn