Další služby – Olomoucký kraj

Uhelná

Azylový dům Sociální rehabilitace
Uhelná 82 790 68 Uhelná
739 834 103
abraham.stanek@esterzalesi.eu
www.esterzalesi.eu
Pro rodiče s dětmi, osoby bez přístřeší a osoby v krizi se ztrátou bydlení
Ester, z.s.

Javorník

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální rehabilitace
Polská 492 790 70 Javorník
739 834 103
abraham.stanek@esterzalesi.eu
www.esterzalesi.eu
Pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve špatné sociální situaci; Pomoc rodinám s dětmi se vzdělávacími a výchovnými problémy
Ester, z.s.


Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutická dílna
Polská 492 790 70 Javorník
583 035 342
www.esterzalesi.eu
Pro osoby s duševním onemocněním, s mentálním onemocněním; Posláním je upevnit a podpořit pracovní návyky a dovednosti a smysluplné trávení volného času
Ester, z.s.


Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace
Polská 492 790 70 Javorník
739 834 103
www.esterzalesi.eu
Posláním služby je pomoc osobám při získání co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti vedoucí k jejich zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; Pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Ester, z.s.


Terapeutická komunita Sociální rehabilitace
Bílý Potok 152 790 70 Javorník
584 440 141
ester.zalesi@seznam.cz
www.esterzalesi.eu
Posláním služby je pomoc a podpora duševně nemocným při zvládání projevů a následků onemocnění v podporujícím a aktivizujícím prostředí; Pro osoby s psychickým onemocněním z okruhu psychóz a neuróz
Ester, z.s.

Jeseník

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální rehabilitace
Lipovská 131/4 790 01 Jeseník
775 551 568
sas@darmodej.cz
sas.darmodej.cz
Posláním je poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc rodinám s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat; Rodiny sociálně znevýhodněné, rodiny v nepříznivé životní situaci, ohrožené sociálním vyloučením
Darmoděj, z.ú.


Kontaktní centrum Darmoděj Sociální rehabilitace/poradenství
28. října 885/14 790 01 Jeseník
774 424 560
k-centrum@darmodej.cz
kc.darmodej.cz
Zaměření na osoby starší 15 let, které jsou ohroženy závislostí na nealkoholových návykových látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog a experimentátoři
Darmoděj, z.ú.


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociální rehabilitace
Lipovská 83/8 790 01 Jeseník
775 039 589
nzdm@darmodej.cz
nzdm.darmodej.cz
Cílem je poskytovat bezpečné prostředí dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy; Pomoc klientům v těžkých životních situacích či klientům, kteří žijí rizikovým způsobem života
Darmoděj, z.ú.


Adiktologická ambulance Sociální rehabilitace
Dukelská 539/4 790 01 Jeseník
darmodej@darmodej.cz
ambulance.darmodej.cz
Pomoc osobám v obtížném životním období s řešením problémů s návykovým chováním (patologické hráčství, užívání nelegýlních látek, abusus alkoholu)
Darmoděj, z.ú.


Služba následné péče Sociální rehabilitace
Nábřežní 539/4 790 01 Jeseník
731 840 189
nasledna.pece@darmodej.cz
snp.darmodej.cz
Provázení osob starších 18 let, které absolvovaly léčbu závislosti na návykových látkách nebo osoby, které abstinují; Pomoc lidem při opětovném zařazení se do běžného života
Darmoděj, z.ú.


Zahrada 2000, z.s. Sociální rehabilitace
Na Mýtince 32 790 01 Jeseník
775 492 334
info@zahrada2000.cz
zahrada2000.cz
Služba je určena dospělým lidem s duševním onemocněním, kteří se ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopni obstát v běžném životě či zaměstnání bez pomoci
Zahrada 2000, z.s.

Mikulovice

Služba následné péče Sociální rehabilitace
Hlavní 198 790 84 Mikulovice
731 840 189
nasledna.pece@darmodej.cz
snp.darmodej.cz
Provázení osob starších 18 let, které absolvovaly léčbu závislosti na návykových látkách nebo osoby, které abstinují; Pomoc lidem při opětovném zařazení se do běžného života
Darmoděj, z.ú.

Šumperk

VIDA centrum Jeseník Odborné sociální poradenství
M. R. Štefánika 318/1 787 01 Šumperk
775 585 155
sumperk@vidacentrum.cz
vidacr.cz
Poradenské centrum pro oblast duševního zdraví a nemoci
VIDA, z.s.

Zábřeh

Soreha Sociální rehabilitace
Žižkova 235/5 789 01 Zábřeh
735 764 444
socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz
zabreh.caritas.cz
Podpora dospělých s duševním onemocněním v rozvoji schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly začlenit do každodenního života
Charita Zábřeh

Prostějov

Sociální rehabilitace Cesta Sociální rehabilitace
Martinákova 9 796 01 Prostějov
582 344 524
info@prostejov.charita.cz
prostejov.charita.cz
Podpora osob s chronickým duševním onemocněním v začleňování do běžného života formou dopomoci v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
Charita Prostějov

Olomouc

Sociálně terapeutická dílna Sociálně terapeutické dílny
Wurmova 588/5 779 00 Olomouc
585 221 127
info@olomouc.charita.cz
olomouc.charita.cz
Pro osoby s duševním onemocněním; nácvik profesních dovedností za účelem získání pracovních návyků, samostatnosti a další Cílem je osvojit si sociální dovednosti a pracovní návyky a umožnit lidem znovu se začlenit do běžného života
Charita Olomouc


Podpora samostatného bydlení Sociální rehabilitace
Řezníčkova 8 779 00 Olomouc
734 435 449
hana.kokosinska@olomouc.charita.cz
olomouc.charita.cz
Pro osoby s duševním onemocněním; Podpora schopnosti uživatelů žít běžným životem v jejich přirozeném sociálním prostředí a vést relativně samostatný život
Charita Olomouc


MANA – Centrum psychosociální rehabilitace Sociální rehabilitace
Dolní náměstí 51/15 779 00 Olomouc
608 025 699
jurasova@manaol.cz
manaol.cz
Podpora lidí s duševním onemocněním tak, aby to vedlo k důstojnému a kvalitnímu životu v přirozeném prostředí
Společnost Mana, o.p.s


Poradna pro alkoholové a jiné závislosti Sociální rehabilitace/poradenství
Lafayettova 47/9 779 00 Olomouc
585 221 983
poradna@p-centrum.cz
p-centrum.cz
Pro osoby, které se potýkají se závislostí či návykovým chováním
P-centrum


Doléčovací centrum Služba následné péče
Lafayettova 47/9 779 00 Olomouc
734 487 353
edmund.wittmann@p-centrum.cz
p-centrum.cz
Pro osoby, které právě ukončily nejméně tříměsíční léčbu závislosti; Podpora v novém začáku pomocí individuálních a skupinových aktivit
P-centrum


Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum Poradenství
Lafayettova 42/14 779 00 Olomouc
739 201 206
rcumloka@p-centrum.cz
p-centrum.cz
Pomoc rodinám s dětmi zlepšit komunikaci v rodině, při výchově dětí a se školou, porozumět své rodinné situaci a hledat řešení
P-centrum


Kontaktní centrum Olomouc Sociální rehabilitace/poradenství
Sokolská 551/48 779 00 Olomouc
778 411 689
kcentrum.ol@podaneruce.cz
podaneruce.cz
Pomoc lidem, kteří užívají nealkoholové návytkové látky a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v říživé životní situaci a jsou ohrožen rizikovým chováním nebo se rizikově chovají
Společnost Podané ruce, o.p.s.


TyfloCentrum Olomouc Sociální rehabilitace
I. P. Pavlova 184/69 779 00 Olomouc
585 423 737
info@tyflocentrum-ol.cz
tyflocentrum-ol.cz
Služba směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením a zároveň je zaměřena na praovní uplatnění těchto osob
TyfloCentrum


Restart Sociální rehabilitace
Wurmova 7 779 00 Olomouc
587 406 126
kristyna.minarova@internetporadna.cz
internetporadna.cz
Posláním služby je podpora dospělých osob s duševním, tělesným či kombinovaným postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci; Lidé jsou vedeni k samostanému a zodpovědnému zvládání běžných životních situací
InternetPoradna.cz, z.s.


Dluhová poradna Odborné sociální poradenství
Riegrova 406/1 779 00 Olomouc
736 764 804
olomouc.charita.cz
Poskytování odborných informací lidem v dluhové krizi; Nalézání východiska z dluhových obtíží a nabízení možnosti zvládání situace
Charita Olomouc


Domov pro ženy a matky s dětmi Odborné sociální poradenství (azylový dům)
Holečkova 7 779 00 Olomouc
585 419 736
domov.matky@Olomouc.eu
olomouc.eu
Cílem je pomoci ženám s dětmi a těhotným ženám starším 18 let řešit jejich obtížnou sociální situaci a tím umožnit návrat do života v běžných podmínkách

Přerov

Centrum duševního zdraví Sociální rehabilitace
Kosmákova 44 Přerov
583 035 220
tym@cdzprerov.cz
dusevnizdravi.cz
Podpora osob s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohly vést plnohodnotný život podle svých představ – zejména podpora nezávislosti a samostatnosti ve zvládání denních činností, posílení kompetencí a schopností
Duševní zdraví, o.p.s

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn