Další služby – Plzeňský kraj

Ledce

Centrum duševního zdraví Ledovec
Ledce 1, 330 14 Ledce
776 100 101
info@ledovec.cz
ledovec.cz
Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.


Dům Ledce
Ledce 1, 330 14
775 725 337 (telefon Domu Ledce) 777 019 834 (telefon na vedoucího služby Martina Fojtíčka) dumledce@ledovec.cz
ledovec.cz/socialni-sluzby/item/73-dum-ledce
Služba je určena lidem, kteří potřebují posílit sebedůvěru a sebevědomí a získat nebo upevnit dovednosti pro samostatný život. Poskytuje podporu také lidem, kteří se chtějí upevnit v sociálních dovednostech a kteří chtějí udržet, případně rozšířit vlastní sociální síť a spektrum smysluplných aktivit (ideálně směrem k pravidelné denní aktivitě, k převzetí zodpovědnosti, případně k placené práci). Služba pomáhá lidem „se rozžít“, odvážit se k vlastnímu co nejvíce samostatnému životu přes znevýhodnění, která mají.
Provozní doba:
Dům Ledce je otevřen každý všední den v době 9 – 15 hod. Po domluvě je možné poskytovat službu i v jiný čas.

Rokycany

Oblastní charita Rokycany – sociálně terapeutické dílny Pohodička
nám. Josefa Urbana 52, Rokycany, 337 01
371 594 970
ochrokycany@seznam.cz
charitarokycany.cz/jak-pomahame/socialne-terapeuticke-dilny-pohodicka
Pomáháme klientům s mentálním a kombinovaným postižením v celém rokycanském regionu, a to převážně s nižším stupněm závislosti příspěvku na péči. Naší snahou je, aby handicapovaní mohli žít co možná nejpodobněji jako jejich vrstevníci, a aby byli s naší podporou co nejvíce soběstační, cílenou činností rozvíjíme jejich zručnost a pracovní návyky.
Provozní doba:
pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod

Merklín u Přeštic

Daikonie Západ – Domov Radost
Merklín 194, Merklín u Přeštic 334 52
773 683 190
radost@diakoniezapad.cz
diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-lidi-s-postizenim/domov-radost-pro-osoby-s-postizenim/
Umožňujeme lidem s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením skupinové soužití ve společných domácnostech s nepřetržitou péčí.
Provozní doba:
Nepřetržitý provoz.

Přeštice

Diakonie Západ – Můj 1 + 0
Tř. 1. máje 525, Přeštice 334 01
773 683 190
muj@diakoniezapad.cz
diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-lidi-s-postizenim/muj-1-0-pro-osoby-s-postizenim/
Lidem se zdravotním postižením a s poruchou autistického spektra pomáháme s péčí o domácnost a s řešením osobních záležitostí.
Provozní doba:
Po – Pá 8:00 – 19:00
So 9:30 – 18:00
Ne a svátky: 9:30 – 18:00


Diakonie Západ – Pírko
Merklín 194, Merklín u Přeštic 334 52
773 683 190
pirko@diakoniezapad.cz
diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-lidi-s-postizenim/pirko-pro-osoby-s-postizenim/
Dáváme možnost načerpat nové síly lidem, kteří v rodině pečují o zdravotně postiženého. Naši pracovníci zajišťují krátkodobé pobyty pro lidi s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením v pokojích s nepřetržitou péčí.
Provozní doba:
Nepřetržitý provoz.

Klatovy

Městský ústav sociálních služeb Klatovy
Podhůrecká 815/3, 339 01 Klatovy
376 347 622, 376 347 623
stahlova@musskt.cz
prerostova@musskt.cz
musskt.cz/muss/default.asp
Posláním Centra denních služeb v Klatovech je podporovat seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním po část pracovního dne v aktivním způsobu života ve společnosti jejich vrstevníků. Služba je určena seniorům a zdravotně postiženým osobám, kteří jsou alespoň částečně mobilní a kterým jinak potřebnou pomoc v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují jejich rodinní příslušníci nebo jiné osoby. Služba se poskytuje občanům města Klatovy a spádových obcí.

Třemošná

Sdružení občanů EXODUS – centrum denních služeb
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
377 856 539, 777 656 200
silhava@exodus.cz
exodus.cz/centrum-dennich-sluzeb
Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc cizí osoby. Poskytuje vzdělávací a volnočasové aktivity, zprostředkování kontaktu a rozšíření sociálního okolí a tím přispívá ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti a zvýšení samostatnosti. Služba je určená klientům od 26 let do seniorského věku s nejrůznějším typem zdravotního postižení


Sdružení občanů EXODUS – odlehčovací služba
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
377 856 539, 777 656 200
vales@exodus.cz
exodus.cz/odlehcovaci-sluzba
Služba je určena rodinám, které pečují o dítě s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Jejím cílem je zabezpečit pečující osobě nezbytný odpočinek a klientům služby zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro zlepšení jejich schopností a dovedností. Děti a mládež od 7 do 26 let s tělesným či kombinovaným (lehkým nebo středně těžkým postižením)
Provozní doba:
během školního roku každé úterý v čase 12:00 – 18:00 hodin


Sdružení občanů EXODUS – chráněné dílky
U Zvonu 51, 330 11 Třemošná
377 856 539
hola@exodus.cz
exodus.cz/chranene-dilny
Trvalé zaměstnání je velmi důležité pro seberealizaci každého, tedy i handicapovaného člověka. V dílnách pracují lidé jejichž handicap vyžaduje speciální úpravy pracoviště (oproti běžně vybavené dílně).

Písek

FOKUS – Písek, z.ú. – sociálně terapeutické dílny
Kollárova 485, 397 01 Písek
382 224 297 info@fokus-pisek.cz

Úvod


Posláním organizace Fokus – Písek, z.ú. je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život. Fokus pomáhá a podporuje v překonávání problémů spojených nejen s duševní nemocí a začleněním do běžného života.

Plzeň

MOTÝL, z.ú. – sociálně terapeutické dílny
Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň
774 855 134
motyl.plzen@centrum.cz
motyl-plzen.cz
Sociálně terapeutické dílny nabízejí klientům s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením pracovní a vzdělávací program. Terapeutické dílny jsou určeny pro ty, kteří z důvodu svého handicapu nemohou pracovat v běžném pracovním procesu nebo v chráněných dílnách.


Diakonie Západ
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
775 720 491 zapad@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz
Diakonie Západ je jedním ze středisek Diakonie ČCE a už více než 25 let působí v regionu Plzeňského kraje. Poskytuje 11 druhů registrovaných sociálních služeb a další činnosti a ročně se stará o více než 3 000 klientů. Zaměřuje se na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.


Chráněné bydlení Ledovec
Palackého 16, 301 00 Plzeň
775 725 334
chb@ledovec.cz
ledovec.cz/socialni-sluzby/item/72-chranene-bydleni-ledovec
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, případně individuálního bydlení.


Odborné sociální poradenství Ledovec
Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň
377 429 616, 739 054 931
por@ledovec.cz
normalnestuduju@volny.cz
ledovec.cz/socialni-sluzby/item/30-odborne-socialni-poradenstvi-ledovec
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Poradenství zahrnuje tyto základní činnosti – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Provozní doba:
Po 8:30 – 12:30 (bez objednání) 13:00 – 17:00 (dle domluvy)
Út 8:30 – 12:30 (dle domluvy) 13:00 – 17:00 (dle domluvy)
St 8:30 – 12:30 (dle domluvy) 13:00 – 17:00 (dle domluvy)
Čt 8:30 – 12:30 (dle domluvy) 13:00 – 17:00 (bez objednání)
Pá 8:30 – 12:30 (dle domluvy) 13:00 – 17:00 (dle domluvy)


Sociální rehabilitace Ledovec
Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň
737 003 997
sr@ledovec.cz
ledovec.cz/socialni-sluzby/item/74-socialni-rehabilitace-ledovec
Sociální rehabilitace je sociální služba, která má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život.
Provozní doba:
Provozní doba je každý pracovní den od 8:30 do 17:00


Sdružení občanů EXODUS – sociálně terapeutické dílny
Tovární 3, Plzeň
777 656 204
exodus.cz/socialne-terapeuticka-dilna
Posláním Sociálně terapeutické dílny Exodus je poskytování ambulantních terapeutických služeb osobám, kteří mají sníženou pracovní a zdravotní schopnost z důvodu tělesného či kombinovaného handicapu nebo psychiatrického onemocnění včetně osob na invalidním vozíku. Připravovat je na každodenní činnosti běžného života a zvyšovat připravenost zapojit se do chráněného, nebo otevřeného trhu práce. Cílovou skupinu tvoří uživatelé ve věku od 19 do 64 let věku z Plzně a okolí – osoby s psychiatrickým onemocněním, lehkým či středně těžkým zdravotním nebo kombinovaným znevýhodněním, lidé na invalidním vozíku.
Provozní doba:
Služba se poskytuje od pondělí do pátku: 08:00 – 15:00 hod.


Poin 14, z.ú. – Středisko následné péče
Husova 14, 301 00 Plzeň
Vedoucí služby Mgr. Ondřej Ostrovský 731 656 023
Koordinátor služby Mgr. Kateřina Jeníková 737 375 800
jenikova@point14.cz
ostrovsky@point14.cz
point14.cz/cz/stredisko-nasledne-pece.html
Středisko následné péče nabízí lidem po léčbě závislosti bezpečné zázemí a podporu v abstinenci a přebírání zodpovědnosti za svůj život prostřednictvím terapie, sociální práce a socio-terapeutických aktivit.
Provozní doba:
Po 8-12 13-18
Út 8-12 13-16
St 8-12 13-18
Čt 8-12

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn